Procedure indelen en selecteren jeugdteams 2017-2018

Selectiebeleid en indelingen teams 2017-2018

(Dit document maakt onderdeel uit van het Hockey technisch beleidsplan dat later in zijn geheel nog wordt gepubliceerd)

 

Inleiding
Wat betreft de lijnen D t/m A geldt het volgende:

Eerste team: Dat is het eerste team uit een lijn.

Opleidingsteam(s): Dat is het tweede en soms ook het derde team uit een lijn.

Het eerste team en de (het) opleidingsteam(s) vormen tezamen de kaderteams. Deze teams vallen onder verantwoording van de HTZ-commissie kaderteams en bestuurslid HTZ-kader.


Breedte team(s): Dat zijn alle teams uit een lijn die geen eerste- of opleidingsteam zijn. Deze teams vallen onder verantwoording van de HTZ-commissie breedteteams en bestuurslid HTZ-jeugd.

Wat betreft de lijnen 2e jaars E t/m Kabouters geldt dat (de teams in) deze lijnen vallen onder verantwoording van de HTZ-commissie jongste jeugd en bestuurslid HTZ-jeugd.

 

De vereniging wil bij de oudere jeugd kunnen beschikken over voldoende goed opgeleide spelers. Dit houdt in dat er in de (jongste) jeugd BREED moeten worden opgeleid. Daaronder verstaan wij dat zoveel mogelijk kinderen de gelegenheid krijgen om zo goed mogelijk te leren hockeyen, zowel bij de eerste-, opleidings- en breedte-teams.

 

Doelstellingen voor wat betreft de lijnen D t/m A

1.     De vereniging streeft ernaar om in alle leeftijdscategorieën met het eerste team in het topsegment van de regio uit te komen.

2.     Wij streven ernaar om in iedere lijn ten minste één opleidingsteam te hebben waaruit in het seizoen, volgende op het lopende, het nieuwe eerste team voor een deel kan worden samengesteld.

3.     De teams die niet het predicaat "eerste” of "opleiding” hebben, worden zó ingedeeld dat zoveel mogelijk spelers met zoveel mogelijk plezier de hockeysport kunnen bedrijven.


Uitgangspunten voor alle jeugd hockeyers op MHC Forescate 

1.     Elke speler hockeyt met plezier in zijn team en bij Forescate.

2.     De jeugdteams worden evenwichtig en conform beleid ingedeeld.

3.     De selectie voor alle teams geschiedt zo objectief mogelijk.

4.     leder seizoen worden alle jeugdspelers opnieuw beoordeeld.

5.     ledere speler komt in principe uit in de lijn waartoe hij/zij gezien de leeftijd gerechtigd is. Op individuele basis kan daarvoor een uitzondering worden gemaakt. Dit op basis van fysieke, technische-, tactische- en mentale- en sociale- criteria. *)

6.     In principe streven wij in de 6-tallen naar teams bestaande uit 8 spelers, in de 8-tallen uit 10 en vanaf de D-jeugd uit 13 of 14 spelers.

7.     Het geformuleerde aannamebeleid wordt gehanteerd.

 

Aanvullende uitgangspunten per lijn

Kabouters, Benjamini's, F-jes en 1e jaars E-lijn:

Bij kabouters en benjamini’s spelen de kinderen nog niet in een team.

De teamindeling bij de F-jes is zo evenwichtig mogelijk. De indeling op basis van hockeykwaliteiten wordt hier nog niet gehanteerd maar indeling vindt plaats op grond van sociale aspecten (vriendje/vriendinnetje met een mix van verschillende scholen).

De bij de F-jes geformeerde teams blijven in beginsel ongewijzigd het seizoen erna als zij doorschuiven naar de 1ejaars E-lijn. Er kan door de commissie HTZ-jongste jeugd worden afgeweken van dit uitgangspunt als dit noodzakelijk is gezien onvoorziene omstandigheden. In alle gevallen heeft het bestuurslid HTZ-jeugd de eindverantwoordelijkheid voor deze indelingen.

 

 

2e jaars E-lijn:

In de 2ejaars E-lijn worden teams in principe samengesteld op basis van hockeybeleving, waar inzet en hockeykwaliteiten onderdeel van zijn. Gestreefd wordt naar homogeniteit per team. Het kan hierbij voorkomen dat er twee of meerdere teams op gelijke sterkte worden ingedeeld. In alle gevallen heeft het bestuurslid HTZ-jeugd de eindverantwoordelijkheid over deze indelingen.

 

D t/m A -lijn
Indien er minimaal 5 teams in de lijn zijn wordt de volgende standaard indeling gehanteerd:

1.     Het eerste team uit de lijn wordt samengesteld uit de beste spelers, tweedejaars en eerstejaars. Een eerstejaars komt slechts in aanmerking voor dit team als hij/zij overtuigend beter is dan de tweedejaars. Bij de jongere jeugd (D en C) zal dit in de praktijk betekenen dat slechts een enkele eerstejaars in het eerste team zal worden opgenomen. Bij de oudere jeugd (B en A) kan het zo zijn dat het eerste team voor de helft uit eerstejaars- en voor de helft uit tweedejaars-spelers bestaat.

2.     Het tweede team zal in de regel bestaan uit tweedejaars die op dat moment het eerste team (net) niet gehaald hebben. Dit is een opleidingsteam.

3.     Het derde team is samengesteld uit eerstejaars spelers waarvan mag worden verwacht dat ze het seizoen daarna een goede kans maken om geselecteerd te worden voor het eerste team. Dit is een opleidingsteam.

4.     De andere teams uit de betreffende categorieën (4 t/m xx) worden zo ingedeeld dat de spelers optimaal spelplezier op het voor hen hoogst haalbare niveau hebben, waarbij synergie en spelbeleving centraal staan. Dit zijn de breedteteams.


Indien er 4 teams of minder in een lijn zijn wordt de volgende standaard indeling gehanteerd:

1.     Het eerste team uit de lijn wordt samengesteld uit de beste spelers, tweedejaars en eerstejaars. Een eerstejaars komt slechts in aanmerking voor dit team als hij/zij overtuigend beter is dan de tweedejaars. Bij de jongere jeugd (D en C) zal dit in de praktijk betekenen dat slechts een enkele eerstejaars in het eerste team zal worden opgenomen. Bij de oudere jeugd (B en A) kan het zo zijn dat het eerste team voor de helft uit eerstejaars- en voor de helft uit tweedejaars-spelers bestaat.

2.     Het tweede team zal bestaan uit eerste- en tweedejaars die op dat moment het eerste team (net) niet gehaald hebben. Dit is een opleidingsteam.

3.     De andere teams uit de lijn (de teams 3 en 4) worden zo ingedeeld dat de spelers optimaal spelplezier op het voor hen hoogst haalbare niveau hebben, waarbij synergie en spelbeleving centraal staan. Dit zijn de breedteteams.

 

NB: Om optimaal uitvoering te geven aan onze doelstellingen en uitgangspunten van het indelingen- en selectiebeleid kan de commissie HTZ-kaderteams, na overleg met de commissie HTZ breedte, besluiten af te wijken van bovenstaande "standaard” indeling.
Bijvoorbeeld kan er voor gekozen worden om in de MB- en MA-lijn maar één opleidingsteam te maken terwijl er wel 5 of meer teams in deze lijn zijn. De reden hiervoor kan dan bijvoorbeeld zijn om dat anders het niveau-verschil binnen één team te groot wordt.
Een ander voorbeeld doet zich voor in de JD- en JC-lijn. Indien er daar maar 4 teams zijn kan worden besloten om zowel het tweede als het derde team te benoemen tot opleidingsteam om zo tegemoet te komen aan de wens om breed op te leiden.Selectieprocedure D t/m A kaderteams – trainer/coaches en spelers


Aanstelling trainer/coaches

Met de trainer/coaches van de eerste teams dient in februari een evaluatie plaats te vinden. Hierbij wordt o.a. naar hun beschikbaarheid voor het nieuwe seizoen geïnformeerd.

Er wordt naar gestreefd uiterlijk in maart de trainer/coaches van het eerste team voor het nieuwe seizoen aan te stellen. Daarmee wordt het mogelijk om reeds in het tweede deel van de competitie te gaan kijken bij andere teams waar het nieuwe team uit kan worden samengesteld, zodat de nieuwe trainer/coach zich goed kan voorbereiden op de selectiemomenten na het lopende seizoen.

 

 

Selectieprocedure spelers
Voordat het eerste team uit de lijn en de opleidingsteams worden samengesteld, zal de volgende procedure gevolgd worden:

 

1.     Op basis van de informatie van de trainer/coaches en de lijntrainers van het huidige seizoen en informatie van de lijncoördinator breedte wordt door de lijncoördinatoren van commissie HTZ-kaderteams bepaald welke spelers worden gekozen voor de voorlopige selectie.
Voor het eerste team zullen dit rond de 18 spelers zijn.
Voor de (het) opleidingsteam(s) zal/zullen dit rond de 14 spelers zijn.
Dit aantal kan (sterk) variëren per lijn. Naarmate spelers ouder zijn zal er al meer "uitgekristalliseerd” zijn dan bij jongere spelers. Het aantal spelers dat in aanmerking komt voor een plek in het opleidingsteam is (mede) afhankelijk van het aantal eerste- en tweedejaars in de selectie van het eerste team. Afvallers van de selectie van het eerste team worden namelijk "automatisch” in een opleidingsteam geplaatst.

 

2.     Direct na afloop van het seizoen wordt gestart met de eerste trainingen van de voorlopige selecties van de eerste- en opleidingsteams onder leiding van de nieuwe trainer/coaches. **)

 

3.     Voor de zomervakantie wordt de groep teruggebracht tot het gewenste aantal spelers. De keuze voor spelers die afvallen wordt gemaakt in gezamenlijk overleg door de trainer/coach, de Iijncoördinator HTZ-kader, de voorzitter commissie HTZ kaderteams en eventueel, indien de situatie daar om vraagt, externe deskundigen uit een selectiecommissie.***) Eindverantwoordelijk is het bestuurslid HTZ kaderteams.

 

4.     Het kan voorkomen dat gedurende het lopende seizoen wordt overwogen om een speler in een ander team te plaatsen. Dit gebeurt na overleg tussen de coach, de lijncoördinatoren, de voorzitter commissie HTZ kaderteams en de ouders. Eindverantwoordelijk is het bestuurslid HTZ kaderteams.

 

*) Elke speler wordt in principe ingedeeld in een team in de lijn waartoe de speler gezien zijn leeftijd hoort. Als een speler in een lijn hoger of lager wil spelen dan moet die wens voor 1 mei bij de commissie HTZ (kader en breedte) bekend zijn.
- In eerste- en opleidingsteams zal doorgaans niet of zéér terughoudend met deze wens worden omgegaan. Het spelen in een eerste team van een lijn lager is door de regelgeving van de KNHB sowieso uitgesloten.
- In breedteteams zal - indien het qua aantallen mogelijk blijkt - zoveel mogelijk met wensen rekening worden gehouden. Daarbij moet worden opgemerkt dat voor het spelen in een lijn lager dispensatie bij de KNHB moet worden aangevraagd. Deze dispensatie wordt doorgaans alleen verleend op medische gronden. Het bestuurslid HTZ jeugd beslist of dispensatie wordt aangevraagd. Voor het spelen in een lijn hoger dan waartoe de speler gerechtigd is, spelen voor breedte teams vooral sociale aspecten een belangrijke rol.

 

De leeftijdscategorieën voor het seizoen 2017-2018 zijn als volgt:

Senioren geboren voor 1-10-‘99

A-lijn geboren vanaf 1-10-’99 tot en met 30-9-‘01

B-lijn geboren vanaf 1-10-’01 tot en met 30-9-‘03

C-lijn geboren vanaf 1-10-’03 tot en met 30-9-‘05

D-lijn geboren vanaf 1-10-’05 tot en met 30-9-‘07

E-lijn geboren vanaf 1-10-’07 tot en met 30-9-‘09

F-lijn geboren vanaf 1-10-’09 tot en met 30-9-‘10

Benjamini’s: geboren vanaf 1-10-’10 tot en met 30-9-‘11

Kabouters: geboren vanaf 1-10-’11 tot en met 30-9-‘12

 

**) Dit impliceert dat we er – voor dit seizoen – voor kiezen zéér terughoudend te zijn met het "meetrainen met een team hoger”. We geloven erin dat het gedurende het seizoen belangrijk is om alle individuen uit een team gezamenlijk te laten functioneren als team. Wij vinden ook dat onze trainers in staat zijn om voor alle spelers van een team een uitdagende training te verzorgen. Een uitzondering wordt gemaakt voor:
1- Tweedejaars A spelers waarvan de mogelijkheid wordt onderzocht of ze kunnen aansluiten bij Heren 1 of Dames 1.
2- Keepers; gebleken is dit seizoen dat keepers in sommige lijnen dermate schaars zijn dat we volgend seizoen keepers uit breedte teams nodig zullen hebben in verschillende eerste teams. Om de keepers te laten wennen aan en in te passen aan het niveauverschil kan het gebeuren dat enkele keepers gedurende dit seizoen worden gevraagd om met een eerste team te gaan meetrainen.

3- In een incidenteel geval kunnen betrokken lijncoördinatoren en trainer/coaches een voorstel doen om een uitzondering te maken voor een individuele speler. Eindverantwoordelijk is het bestuurslid HTZ-kaderteams.

 

***)  De selectiecommissie bestaat uit :

1.     actieve trainers en/of coaches van de eerste teams.

2.     lijncoördinatoren (kader en breedte) van de betreffende lijnen, mits zij geen ouder van betrokken spelers zijn.

3.     eventueel externe deskundigen.

De selectie wordt geleid door de trainer/coach van het eerste team voor wiens team de selectie plaatsvindt en/of de lijncoördinator HTZ-kader. Eindverantwoordelijk is het bestuurslid HTZ-kaderteams.

 

 

 
 

terug naar vorige scherm